کتاب آمار و احتمالات رشته‌ برق و كامپيوتر | فروشگاه مدرسان شریف
 

فروشگاه آنلاین مدرسان شریف

فـــــروشـــــگاه آنــــلایـــــن مــــــدرســـــان شــریــف

فروشگاه آنلاین مدرسان شریف

فـــــروشـــــگاه آنــــلایـــــن مــــــدرســـــان شــریــف

جستجوی پیشرفته

جستجو

پیگیری پستی سفارشات

راهنمای فروشگاه

آمار و احتمالات برق و کامپیوتر

نوع محصول: کتاب‌های آموزشی
يادگيري علم آمار و احتمالات مبتني بر درك صحيح مفاهيم اوليه و حل مسائل زياد و متنوع است. كتاب آمار و احتمالات برق و کامپیوتر مدرسان شریف با توجه به تنوع تست و مثال اين هدف را بطور كامل دنبال كرده است.
کد محصول: 36-10008974
قیمت با تخفیف
780,000 ریال
702,000 ریال
i h
مشخصات محصولات
سال چاپ 1399
نوبت چاپ 17
مؤلف دکتر پرویز طالبی
تعداد صفحات 250

آمار و احتمالات به عنوان شاخهاي از رياضيات يكي از مهمترين و كاربرديترين مباحث اين علم ميباشد. نندر
يادگيري اين علم مبتني بر درك صحيح مفانيم اوليه و حل مسائل زياد و متنوع است اين كتاب كه با ن.ف كمد بده
داوطلبان آزمونناي كارشناسي به كارشناسي ارش. ت.وين گردي.ه است با توجه به تنوع تست و مثال، اين ن.ف را بده
طور كامل دنبال كرده است خوانن.گان مطمئناً از كامل و روان بودن كتاب لذت خوانن. برد و ميتوانند. نمده مطالد
مورد نياز خود را در كتاب جستجو كنن.
در ت.وين ي كتاب مؤلف نمواره با دو نيروي مخالف نم مواجه است از ي طرف گرايش طبيعي بده گنجاند.ن
نر چه بيشتر مطال در كتاب است، زيرا نمه مطال مهم است و مؤلف مايل است آنها را به روش خود در كتاب
وارد كن.! از طرف ديگر مؤلف ناگزير است تعريف دقيقي از ن.ف، سطح كتاب و خوانن.گان كتاب م.نظر داشدته
باش.، و بر اساس آن تصميم بگيرد كه چه مطالبي را در كتاب بگنجان. و از آوردن چه مطالبي صرفنظر كن.، لدذا
بر اين باوريم كه اين كتاب با دقت فراوان با توجه به اين دو نيروي مخالف تنظيم ش.ه است
كتاب حاضر، به صورت ميكروطبقهبن.ي ش.ه و در 5 فصل تنظيم ش.ه است نر فصل شامل چن. درسنامه ميباش. كه
در نر درسنامه جزئيات مربوط به ي يا چن. مبحث وجود دارد پس از نر مبحثي سؤالات آزمونناي ارش. سالنداي
19 تا 19 و منتخ سؤالات آزمونناي قبل از سال 19 با پاسخ تشريحي تحت عنوان مثدال قدرار داده شد.ه اسدت در
فرمت قبلي كتاب مثالناي نر مبحث، تستناي تأليف ش.ه بود كه در كتاب ميكروطبقهبن.ي تسد تنداي كنكدوري
جايگزين برخي از تستناي تأليفي ش.ن.
نمچنين در انتهاي كتاب سؤالات آزمون ارش. سراسري 11 رشتهناي مهن.سي برق و كامپيوتر با پاسخنامه
تشريحي ارائه ش.ه است
ضمناً اكثر تستناي كنكوري قبل از سال 19 و نمچنين تستناي تأليفي براي آن دسته از داوطلبان كه بده دنبدال
تستناي بيشتر نستن. بر روي سايت م.رسدان شدريف بده آدر س www.modaresanesharif.ac.ir جهدت
دانلود ارائه ش.ه است
از نقاط قوت اين كتاب اين است كه عزيزاني كه با ح.اقل بار علمي اين كتاب را ميخوانن. مسلماً تمام مشكلات
و ايرادات علمي خود را رفع خوانن.كرد پاسخنا و سؤالات به گونهاي در اين كتاب قرار داده ش.ه است كه براي
امتحانات پايان ترم دانشگاهنا نيز قابل استفاده است پاسخ سؤالات و تستنا به گونهاي داده ش.ه است كه
نيچگونه ابهام و سؤالي براي عزيزاني كه اين كتاب را مطالعه مينماين. باقي نميمان. و نكات مورد نياز به صورت
ص.درص. تشريح ش.ه است
امي. است اين كتاب ياريگر شما دانشجويان عزيز جهت رسي.ن به ن.فتان باش.
در پايان لازم است از م.يريت محترم انتشارات م.رسان شريف كه رننمودناي ايشان باعث ارتقاي كتاب شد.ه
است سپاسگزاري نمايم
نمچنين از واح. تأليف و تايپ انتشارات م.رسان شريف كه در نرچه بهتر ش.ن اين كتاب از نيچ كوششدي دريد
نورزي.ن. كمال تشكر را دارم
يقيناً نر اثري توأم با خطايي است؛ لذا از تمامي صاح نظران و دانشجويان تقاضا دارم نرگونده اشدكالي را بده آدرس
ايميل Entesharat@modaresanesharif.ac.ir ارسال كنن. و يا با شماره تلفد ن 99011 دد 029 )روابد عمدومي
انتشارات م.رسان شريف( تماس حاصل نماين.

0.0 0
نقد و بررسی خود را بنویسید بستن
  • محصول را تنها پس از خرید آن می‌توان نقد و بررسی کرد
  • فقط کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند نقد و بررسی‌ها را بنویسند.
*
*
  • بد
  • عالی

آمار و احتمالات به عنوان شاخهاي از رياضيات يكي از مهمترين و كاربرديترين مباحث اين علم ميباشد. نندر
يادگيري اين علم مبتني بر درك صحيح مفانيم اوليه و حل مسائل زياد و متنوع است اين كتاب كه با ن.ف كمد بده
داوطلبان آزمونناي كارشناسي به كارشناسي ارش. ت.وين گردي.ه است با توجه به تنوع تست و مثال، اين ن.ف را بده
طور كامل دنبال كرده است خوانن.گان مطمئناً از كامل و روان بودن كتاب لذت خوانن. برد و ميتوانند. نمده مطالد
مورد نياز خود را در كتاب جستجو كنن.
در ت.وين ي كتاب مؤلف نمواره با دو نيروي مخالف نم مواجه است از ي طرف گرايش طبيعي بده گنجاند.ن
نر چه بيشتر مطال در كتاب است، زيرا نمه مطال مهم است و مؤلف مايل است آنها را به روش خود در كتاب
وارد كن.! از طرف ديگر مؤلف ناگزير است تعريف دقيقي از ن.ف، سطح كتاب و خوانن.گان كتاب م.نظر داشدته
باش.، و بر اساس آن تصميم بگيرد كه چه مطالبي را در كتاب بگنجان. و از آوردن چه مطالبي صرفنظر كن.، لدذا
بر اين باوريم كه اين كتاب با دقت فراوان با توجه به اين دو نيروي مخالف تنظيم ش.ه است
كتاب حاضر، به صورت ميكروطبقهبن.ي ش.ه و در 5 فصل تنظيم ش.ه است نر فصل شامل چن. درسنامه ميباش. كه
در نر درسنامه جزئيات مربوط به ي يا چن. مبحث وجود دارد پس از نر مبحثي سؤالات آزمونناي ارش. سالنداي
19 تا 19 و منتخ سؤالات آزمونناي قبل از سال 19 با پاسخ تشريحي تحت عنوان مثدال قدرار داده شد.ه اسدت در
فرمت قبلي كتاب مثالناي نر مبحث، تستناي تأليف ش.ه بود كه در كتاب ميكروطبقهبن.ي تسد تنداي كنكدوري
جايگزين برخي از تستناي تأليفي ش.ن.
نمچنين در انتهاي كتاب سؤالات آزمون ارش. سراسري 11 رشتهناي مهن.سي برق و كامپيوتر با پاسخنامه
تشريحي ارائه ش.ه است
ضمناً اكثر تستناي كنكوري قبل از سال 19 و نمچنين تستناي تأليفي براي آن دسته از داوطلبان كه بده دنبدال
تستناي بيشتر نستن. بر روي سايت م.رسدان شدريف بده آدر س www.modaresanesharif.ac.ir جهدت
دانلود ارائه ش.ه است
از نقاط قوت اين كتاب اين است كه عزيزاني كه با ح.اقل بار علمي اين كتاب را ميخوانن. مسلماً تمام مشكلات
و ايرادات علمي خود را رفع خوانن.كرد پاسخنا و سؤالات به گونهاي در اين كتاب قرار داده ش.ه است كه براي
امتحانات پايان ترم دانشگاهنا نيز قابل استفاده است پاسخ سؤالات و تستنا به گونهاي داده ش.ه است كه
نيچگونه ابهام و سؤالي براي عزيزاني كه اين كتاب را مطالعه مينماين. باقي نميمان. و نكات مورد نياز به صورت
ص.درص. تشريح ش.ه است
امي. است اين كتاب ياريگر شما دانشجويان عزيز جهت رسي.ن به ن.فتان باش.
در پايان لازم است از م.يريت محترم انتشارات م.رسان شريف كه رننمودناي ايشان باعث ارتقاي كتاب شد.ه
است سپاسگزاري نمايم
نمچنين از واح. تأليف و تايپ انتشارات م.رسان شريف كه در نرچه بهتر ش.ن اين كتاب از نيچ كوششدي دريد
نورزي.ن. كمال تشكر را دارم
يقيناً نر اثري توأم با خطايي است؛ لذا از تمامي صاح نظران و دانشجويان تقاضا دارم نرگونده اشدكالي را بده آدرس
ايميل Entesharat@modaresanesharif.ac.ir ارسال كنن. و يا با شماره تلفد ن 99011 دد 029 )روابد عمدومي
انتشارات م.رسان شريف( تماس حاصل نماين.

مشخصات محصولات
سال چاپ 1399
نوبت چاپ 17
مؤلف دکتر پرویز طالبی
تعداد صفحات 250
مشتریانی که این محصول را خریدند، محصولات زیر را نیز خریداری می‌کنند.

تحلیل مدارهای الکتریکی 1

كتاب مدارهاي الكتريكي شامل 12 فصل است، كه 5 فصل ابتدايي در جلد اول و 7 فصل بعدي در جلد دوم ارائه شده است.
1,100,000 ریال 990,000 ریال
کتاب معادلات دیفرانسیل ارشد

معادلات دیفرانسیل(میکروطبقه بندی شده)

با مطالعه‌ی این کتاب دیگر نیازی به تهیه کتاب دیگر نیست و داوطلبان با تهیه آن، مطالب آموزشی، تست‌های تألیفی و تست‌های آزمون‌های کارشناسی ارشد تا سال 98 را یک‌جا دارند.
1,000,000 ریال 900,000 ریال

مدارهای منطقی

مدار منطقي يكي از دروس اصلي و تخصصي در آزمون كارشناسي ارشد رشته‌هاي مهندسي كامپيوتر و برق در گرايش‌هاي مختلف مي‌باشد. اين درس در تمام آزمون‌هاي دانشگاه‌هاي سراسري و آزاد مطرح شده است.
980,000 ریال 882,000 ریال

زبان تخصصی مهندسی برق

كتاب زبان تخصصی مهندسی برق ارشد در برگيرنده متون تخصصي گرايش‌هاي مختلف مهندسي برق بوده و در پايان از مجموعه سؤالات كارشناسي ارشد آزمون‌هاي سراسري چندين سال گذشته بهره گرفته است.
1,300,000 ریال 1,170,000 ریال