کتاب روانشناسي مرضي | فروشگاه مدرسان شریف
 

فروشگاه آنلاین مدرسان شریف

فـــــروشـــــگاه آنــــلایـــــن مــــــدرســـــان شــریــف

فروشگاه آنلاین مدرسان شریف

فـــــروشـــــگاه آنــــلایـــــن مــــــدرســـــان شــریــف

جستجوی پیشرفته

جستجو

پیگیری پستی سفارشات

راهنمای فروشگاه

روانشناسی مرضی

نوع محصول: کتاب‌های آموزشی
کتاب روانشناسی مرضی کارشناسی ارشد حاصل ماه‌ها تلاش براي تالیف و ارائه كاملترين مباحث آسيب‌شناسي رواني، جهت استفاده دانشجويان مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتری می باشد.
کد محصول: 36-10009205
قیمت با تخفیف
1,400,000 ریال
1,260,000 ریال
i h
مشخصات محصولات
سال چاپ 1399
نوبت چاپ 12
مؤلف صادق خدامرادی
تعداد صفحات 534

آسيبشناسي رواني، يكي از حوزههاي اصلي روانشناسي است كه طي آن، فرايند ارزيابي و تشخيي اتخلات
رواني مطرح ميشود. به اعلاقاد اغلب بزرگان اين حيطه، يك روانشناس الزاماً بايد آسيبشناس قدرتمندي باشخد.
بنابراين با هدف توليد منبعي مناسب براي دانشجويان ارشد و دكلاري رشلاه روانشناسي اقدام بخه تخيليك كلاخابي
شده است كه حاصل سالها تدريس در دانشگاه ميباشد.
در تيليك اين كلااب كه به صور ميكروطبقهبندي ارائه شده، سعي شده است كه تمام مطالب آموزشي برگرفلاخه از
منابع مهم درسي كه براي آزمون كارشناسي ارشد و دكلاري زم است، با رويكردي آموزشي همراه با نثري ساده و
روان ارائه شود.
عتوه بر مطالب درسي، ارائه مثالهاي آموزشي و نكا مهم براي تثبيت و ماندگاري يادگيري داوطلبخان از مملخه
مواردي است كه در تمام فصول رعايت شده است.
كلااب شامل 72 فصل است؛ هر فصل شامل چند درسنامه ميباشد كه در هر درسنامه مزئيا مربوط به يك يا
چند مبحث ومود دارد. سؤا آزمونهاي كارشناسي ارشد و دكلاري سالهاي 19 تا 12 و منلايب سؤا
آزمونهاي قبل از سال 19 با پاسخ تشريحي و همچنين سؤا تيليفي كاربردي در هر درسنامه بهصور مبحثي
تحت عنوان مثال ومود دارند.
در انلاهاي كلااب، سؤا آزمونهاي كارشناسي ارشد و دكلاري سالهاي 19 11 با پاسخهاي كامتً تشريحي و -
3 مرحله آزمون تودسنجي در سطوح C )ساده(، B )ملاوسط( و A )سيت( ارائه شده است.
نكلاه مهم ديگري كه بايد ذكر شود اين است كه ويرايش پنجم راهنماي تشييصي و آمخاري بيمخار يهخاي روانخي
(DSM-5) در اين چاپ اعمال شده كه در هيچ نسيه آموزشي ديگري در بازار درج نشده است.
اين اثر را به اسلاادان و دوسلاان گرانقدرم دكلار كامران يثربي، دكلار مجلابي معفري، دكلار عليرضا طهماسب، دكلار نيما
قرباني و دكلار بهروز فريد مرندي تقديم ميكنم و همچنين از زحما اسلاادان و دوسلاان بزرگوارم دكلار محمود
دژكام، دكلار فرزين رضايي و دكلار مريم پاينده، كمال تشكر را دارم.
در پايان از مديريت محلارم انلاشارا مدرسان شريك كه رهنمودهاي ايشان باعث ارتقاي كلااب شده است قدرداني
مينمايم.
ضمناً اكثر تستهاي كنكوري قبل از سال 19 و همچنين تستهاي تيليفي براي آن دسلاه از داوطلبان كه به دنبخال
تستهاي بيشلار هسلاند و پاسخ سخه مرحلخه آزمخون تودسخنج ي بخر روي سخايت مدرسخان شخريك بخه آدرس
www.modaresanesharif.ac.ir مهت دانلود ارائه شده است.
اميد است اين كلااب ياريگر شما دانشجويان عزيز مهت رسيدن به هدفلاان باشد.
در پايان زم است از مديريت محلارم انلاشارا مدرسان شريك كه رهنمودهاي ايشان باعث ارتقخاي كلاخاب شخده
است سپاسگزاري نمايم.
همچنين از واحد تيليك و تايپ انلاشارا مدرسان شريك كه در هرچه بهلار شدن اين كلااب از هيچ كوششي دريخ
نورزيدند كمال تشكر را دارم.
يقيناً هر اثري توأم با تطايي است؛ لذا از تمامي صاحب نظران و دانشجويان تقاضا دارم هرگونه اشخكالي را بخه آدرس
ايميخخل Entesharat@modaresanesharif.ac.ir ارسخخال كننخخد و يخخا بخخا شخخماره تلفخخ ن 99011 خخخ 079
)روابط عمومي انلاشارا مدرسان شريك( تماس حاصل نمايند.

0.0 0
نقد و بررسی خود را بنویسید بستن
  • محصول را تنها پس از خرید آن می‌توان نقد و بررسی کرد
  • فقط کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند نقد و بررسی‌ها را بنویسند.
*
*
  • بد
  • عالی

آسيبشناسي رواني، يكي از حوزههاي اصلي روانشناسي است كه طي آن، فرايند ارزيابي و تشخيي اتخلات
رواني مطرح ميشود. به اعلاقاد اغلب بزرگان اين حيطه، يك روانشناس الزاماً بايد آسيبشناس قدرتمندي باشخد.
بنابراين با هدف توليد منبعي مناسب براي دانشجويان ارشد و دكلاري رشلاه روانشناسي اقدام بخه تخيليك كلاخابي
شده است كه حاصل سالها تدريس در دانشگاه ميباشد.
در تيليك اين كلااب كه به صور ميكروطبقهبندي ارائه شده، سعي شده است كه تمام مطالب آموزشي برگرفلاخه از
منابع مهم درسي كه براي آزمون كارشناسي ارشد و دكلاري زم است، با رويكردي آموزشي همراه با نثري ساده و
روان ارائه شود.
عتوه بر مطالب درسي، ارائه مثالهاي آموزشي و نكا مهم براي تثبيت و ماندگاري يادگيري داوطلبخان از مملخه
مواردي است كه در تمام فصول رعايت شده است.
كلااب شامل 72 فصل است؛ هر فصل شامل چند درسنامه ميباشد كه در هر درسنامه مزئيا مربوط به يك يا
چند مبحث ومود دارد. سؤا آزمونهاي كارشناسي ارشد و دكلاري سالهاي 19 تا 12 و منلايب سؤا
آزمونهاي قبل از سال 19 با پاسخ تشريحي و همچنين سؤا تيليفي كاربردي در هر درسنامه بهصور مبحثي
تحت عنوان مثال ومود دارند.
در انلاهاي كلااب، سؤا آزمونهاي كارشناسي ارشد و دكلاري سالهاي 19 11 با پاسخهاي كامتً تشريحي و -
3 مرحله آزمون تودسنجي در سطوح C )ساده(، B )ملاوسط( و A )سيت( ارائه شده است.
نكلاه مهم ديگري كه بايد ذكر شود اين است كه ويرايش پنجم راهنماي تشييصي و آمخاري بيمخار يهخاي روانخي
(DSM-5) در اين چاپ اعمال شده كه در هيچ نسيه آموزشي ديگري در بازار درج نشده است.
اين اثر را به اسلاادان و دوسلاان گرانقدرم دكلار كامران يثربي، دكلار مجلابي معفري، دكلار عليرضا طهماسب، دكلار نيما
قرباني و دكلار بهروز فريد مرندي تقديم ميكنم و همچنين از زحما اسلاادان و دوسلاان بزرگوارم دكلار محمود
دژكام، دكلار فرزين رضايي و دكلار مريم پاينده، كمال تشكر را دارم.
در پايان از مديريت محلارم انلاشارا مدرسان شريك كه رهنمودهاي ايشان باعث ارتقاي كلااب شده است قدرداني
مينمايم.
ضمناً اكثر تستهاي كنكوري قبل از سال 19 و همچنين تستهاي تيليفي براي آن دسلاه از داوطلبان كه به دنبخال
تستهاي بيشلار هسلاند و پاسخ سخه مرحلخه آزمخون تودسخنج ي بخر روي سخايت مدرسخان شخريك بخه آدرس
www.modaresanesharif.ac.ir مهت دانلود ارائه شده است.
اميد است اين كلااب ياريگر شما دانشجويان عزيز مهت رسيدن به هدفلاان باشد.
در پايان زم است از مديريت محلارم انلاشارا مدرسان شريك كه رهنمودهاي ايشان باعث ارتقخاي كلاخاب شخده
است سپاسگزاري نمايم.
همچنين از واحد تيليك و تايپ انلاشارا مدرسان شريك كه در هرچه بهلار شدن اين كلااب از هيچ كوششي دريخ
نورزيدند كمال تشكر را دارم.
يقيناً هر اثري توأم با تطايي است؛ لذا از تمامي صاحب نظران و دانشجويان تقاضا دارم هرگونه اشخكالي را بخه آدرس
ايميخخل Entesharat@modaresanesharif.ac.ir ارسخخال كننخخد و يخخا بخخا شخخماره تلفخخ ن 99011 خخخ 079
)روابط عمومي انلاشارا مدرسان شريك( تماس حاصل نمايند.

مشخصات محصولات
سال چاپ 1399
نوبت چاپ 12
مؤلف صادق خدامرادی
تعداد صفحات 534
مشتریانی که این محصول را خریدند، محصولات زیر را نیز خریداری می‌کنند.

روانشناسی رشد(میکروطبقه بندی شده)

تمامي مطالب و مفاهيم درسي مربوط به روانشناسي رشد در اين كتاب به صورت كاملاً سليس و روان ارائه شده است .
950,000 ریال 855,000 ریال

روانشناسی بالینی(میکروطبقه بندی شده)

کتاب روانشناسی بالینی با پوشش دادن تمام سرفصل‌ها، نكات تستي و كليدي هردرس، براي دانشجويان كارشناسي و داوطلبان آزمون ورودی کارشناسی ارشد منبعي مفيد می باشد.
950,000 ریال 855,000 ریال

آمار و روش تحقیق(میکروطبقه بندی شده)رشته های روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره

كتاب در دو بخشِ روش‌تحقيق و آمار تنظيم گرديده و سعي شده مطالب مربوط به سرفصل‌های دروس آمار و روش‌تحقيق، به زباني ساده و قابل فهم ارائه گردد.
1,800,000 ریال 1,620,000 ریال

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان(میکروطبقه بندی شده)

اين كتاب با هدف يادگيري و جمع‌بندي مطالب درس روانشناسي فيزيولوژيك، انگيزش و هيجان در كنكورهاي آزمون سراسري و آزاد و وزارت بهداشت تالیف شده است.
950,000 ریال 855,000 ریال